Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) W celu wykonywania obowiązków ustanowionych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej przedstawiam informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala-Latawiec.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Katarzyna Grala-Latawiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala-Latawiec z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 31A lok/7, 03-936 Warszawa.

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala-Latawiec, ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa, jak również mailowo na adres [email protected] Pod wskazanym adresem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. GROMADZONE DANE OSOBOWE

Gromadzimy następujące dane:

 1. dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nazwa spółki lub organizacji, przekazane numery telefonu, adres e-mail i adres pocztowy;
 2. informacje biznesowe: Państwa dane dotyczące spraw, co do których otrzymamy od Państwa informacje lub w które są Państwo zaangażowani;
 3. informacje ze źródeł publicznych: w tym sieci społecznościowych, publikacje internetowe;
 4. informacje dotyczące postępowań sądowych, administracyjnych, rozjemstwa i mediacji: tam, gdzie jest to niezbędne, w celu przeprowadzenia postępowania;
 5. dane dotyczące dostawców: dane kontaktowe i inne informacje dotyczące Państwa lub Państwa spółki czy innych podmiotów świadczących usługi na rzecz naszej firmy.

4. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ) i b) RODO)
 2. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, ewentualnych roszczeń oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala-Latawiec. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa, pracownikom spółki oraz pracownikom współpracowników spółki, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, biurom i pracownikom księgowym, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

7. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.

ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

1. OGÓLNE

Niniejsze zasady dotyczące cookies są skierowane do użytkowników strony internetowej https://www.grala.pl („Strona internetowa”) i określają rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. ADMINISTRATOR COOKIES

Administratorem cookies jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Grala-Latawiec przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa.

Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze Strony internetowej. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Pliki cookies są wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej.

3. ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Jeżeli nie wskazano inaczej, Administrator korzysta z następujących rodzajów cookies:
  1. niezbędne pliki cookies – pliki umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie internetowej BIKTL i korzystanie z jej funkcji, bez których Strona internetowa może nie wyświetlać się poprawnie; 
  2. wydajnościowe – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, np. które jej części użytkownicy odwiedzają najczęściej, komunikaty o błędach, itp. Dane te służą poprawianiu funkcjonalności Strony internetowej;
  3. funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają, wyrażone zgody);
  4. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  5. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
  6. serwisy obce, w tym media społecznościowe, do których niekiedy odsyła Strona internetowa, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Informacje na temat działania tych serwisów można znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich serwisów przed przystąpieniem do ich użytkowania. 4.

4. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej; 
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej BIKTL.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z Zasadami dotyczącymi cookies prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika wyraża użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.